Huawei v?n là nhà s?n xu?t smartphone l?n nh?t th? gi?i

华为仍然是世界最大的智能手机生产企业

Huawei ti?p t?c ??ng ??u th? tr??ng smartphone v?i 19,7% th? ph?n trong tháng 5, nh?ng ?ang b? Samsung ?u?i theo r?t sát.

5月份,华为继续凭着19.7%的市场份额独占智能手机鳌头,但是也被三星紧紧追赶着。

Theo s? li?u c?a Counterpoint Research, Huawei ?? xu?t x??ng 81,97 tri?u máy trong tháng 5. Tuy nhiên, cách bi?t ?? ???c Samsung rút ng?n còn 0,1%, v?i 19,6% th? ph?n.

根据Counterpoint Research的数据显示,5月份华为手机出厂量为8197万台。然而5月份三星以19.6%的市场份额紧追在后,双方的差距仅有0.1%。

Tháng 4, Huawei ?? b?t ng? v??t qua Samsung ?? v??n lên tr? thành nhà s?n xu?t smartphone hàng ??u th? gi?i, chi?m 19% th? ph?n toàn c?u. Samsung xu?ng v? trí th? hai v?i 17%.

4月份,华为突然超过三星成为世界最大的智能手机生产企业,全球智能手机市场份额华为就占了19%。三星位置以17%的市场份额屈居第二。

V?i vi?c kho?ng cách b? thu h?p ?áng k?, GizChina d? ?oán Huawei có th? kh?ng gi? ???c v? trí d?n ??u th? tr??ng smartphone trong tháng th? ba liên ti?p. M?t trong nh?ng ly do giúp Samsung thu h?p kho?ng cách là doanh s? ?i?n tho?i c?a h?ng t?i M? t?ng ?áng k? trong tháng 5, ??t 56%.

因为华为和三星之间的市场份额差距很小,GizChina估计华为很难在接下来的第三个月继续保持市场份额占有率第一的宝座。三星能缩小与华为的差距主要的原因之一是5月份在美国的智能手机营业额增长相当可观,达到了56%。


Huawei ??t m?c tiêu ??ng ??u th? gi?i cách ?ay 4 n?m. N?m 2016, Richard Yu, Giám ??c m?ng Kinh doanh tiêu dùng c?a Huawei, tuyên b? chi?m v? trí s? m?t trên th? tr??ng di ??ng trong 5 n?m. N?m ngoái, h?ng t?ng v??t qua Apple ?? ??ng th? hai và tr?c ti?p ?e d?a v? trí c?a Samsung. Dù v?y, l?nh c?m c?a M? vào tháng 5/2019 khi?n tham v?ng c?a h?ng tr? nên khó kh?n.

4年前华为就制定了要做到世界第一的目标。2016年,华为终端网络总裁余承东宣布要在5内之内达到智能手机占有率世界第一的目标。去年,华为超越了苹果,位居世界第二并且直接威胁到了三星的地位。然而,2019年5月美国的禁令导致这个愿望的实现变得困难。

C?ng theo s? li?u c?a Counterpoint Research, Apple v?n ??ng ? v? trí th? ba trên th? tr??ng smartphone v?i 13% th? ph?n trong tháng 5. Theo sau là Oppo, Vivo và Xiaomi cùng 8%.

根据Counterpoint Research的数据显示,5月份,苹果仍然以13%的市场份额占据智能手机市场第三的位置。之后是Oppo、Vivo和小米,市场份额均为8%。